×Ï "Îõðàííî-êîíñóëüòàöèîííàÿ ôèðìà "ÂÎÑÏ" /eng
Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÁÈÇÍÅÑÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒ
www.waspsecurity.com
ÎÕÐÀÍÀ
ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÏÐÎÅÊÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÊÎÍÒÀÊÒ
META-Ukraine

-.

:

 • ;
 • ;
 • ;

:

 • 22 40 ;
 • 175 ;
 • ( );
 • ();
 • ;
 • ( );
 • ;
 • ;
 • "B" ();

:

 • , , ;
 • , , ;
 • , ;
 • ;

:

 • ;
 • ;
 • ;
 • ;

, info@waspsecurity.com, : 8 (057) 755-88-24

×Ï ÎÊÔ "ÂÎÑÏ" © 2006
Óêðàèíà, ã. Õàðüêîâ
E-Mail: info@waspsecurity.com
Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ | ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÁÈÇÍÅÑÀ | ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ | ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ | ÊÎÍÒÀÊÒ